Dental Genetics

Dental Genetics

     หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางจีโนมิกส์และทันตกรรมแม่นยำ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานวิจัยในเครือข่ายทั้งทางการแพทย์ ทันตแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการศึกษาวิจัย และให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และโรคในช่องปาก ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึง กระดูกเปราะ ผิวหนังผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ เคลือบฟันและเนื้อฟันสร้างไม่สมบูรณ์ ฟันหาย ฟันเกิน โรคเหงือกและโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ร่างกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

     ทีมวิจัยมุ่งเป้าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์และเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อขยายงานวิจัยคุณภาพสูงในศาสตร์จีโนมิกส์และการเพทย์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาทางจีโนมิกส์แขนงต่างๆ (Multiomics) ทั้งด้านจีโนมิกส์ การหาลำดับเบสทั้งหมดของเอ็กโซม และจีโนม ไมโครไบโอม โปรตีโอม และ ทรานสคริปโตม ครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงลึกค้นหาพยาธิสภาพของโรคในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การวินิจฉัย พยากรณ์ ส่งเสริมการดูแลรักษาแบบตรงเป้าหมาย (Precision Medicine and Dentistry) แก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางพันธุกรรม ทั้งโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และลดโอกาสเกิดโรคซ้ำในครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Dental Genetics
Scroll to top
thThai
thThai en_USEnglish