Clinical Genetic Services

Genetic and Genomic Testing

NEXT GENERATION SEQUENCING ข้อกำหนดในการส่งตรวจ กรุณาระบุรายละเอียดทางคลินิก แผนภูมิการเกิดโรคในครอบครัว และใบยินยอมพร้อมลายเซ็นในการส่งตรวจ นำส่งรายละเอียดดังกล่าวพร้อมตัวอย่าง รายการ เฉพาะผู้ป่วย (25,000 บาท) ครอบครัว (70,000 บาท) GARDIOLOGY PL900 PL915 DERMATOLOGY PL901 PL916 EAR NOSE THROAT PL902 PL917 ENDOCRINOLOGY PL903 PL918 GASTROENTEROLOGY PL904 PL919 HEMATOLOGY PL905 PL920 HEREDITARY CANCER PL906 PL921 IMMUNOLOGY PL907 PL922 MALFORMATIONS PL908 PL923 METABOLIC PL909 PL924 NEUROLOGY PL910 PL925 NEUROLOGY PL911 PL926 OPTHALMOLOGY […]

Dental Genetics

Dental Genetics      หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางจีโนมิกส์และทันตกรรมแม่นยำ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานวิจัยในเครือข่ายทั้งทางการแพทย์ ทันตแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการศึกษาวิจัย และให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และโรคในช่องปาก ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึง กระดูกเปราะ ผิวหนังผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ เคลือบฟันและเนื้อฟันสร้างไม่สมบูรณ์ ฟันหาย ฟันเกิน โรคเหงือกและโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ร่างกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย      ทีมวิจัยมุ่งเป้าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์และเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อขยายงานวิจัยคุณภาพสูงในศาสตร์จีโนมิกส์และการเพทย์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาทางจีโนมิกส์แขนงต่างๆ (Multiomics) ทั้งด้านจีโนมิกส์ การหาลำดับเบสทั้งหมดของเอ็กโซม และจีโนม ไมโครไบโอม โปรตีโอม และ ทรานสคริปโตม ครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงลึกค้นหาพยาธิสภาพของโรคในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การวินิจฉัย พยากรณ์ ส่งเสริมการดูแลรักษาแบบตรงเป้าหมาย (Precision Medicine and Dentistry) แก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางพันธุกรรม ทั้งโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และลดโอกาสเกิดโรคซ้ำในครอบครัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ […]

Scroll to top
en_USEnglish
en_USEnglish thThai