Genomics News

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “รางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563”

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “รางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563” ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผล “นักวิทย์ดีเด่นปี 59” พัฒนา-ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

ประกาศผล “นักวิทย์ดีเด่นปี 59” พัฒนา-ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน สื่อ: คม ชัด ลึก วันที่: 6 สิงหาคม 2559

ประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีในพระราชูปถัมภ์ ประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 สื่อ: ไทยโพสต์ วันที่: 5 สิงหาคม 2559

Scroll to top
en_USEnglish
en_USEnglish thThai